Dop

I den kristna traditionen har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och en livets och glädjens fest. I Finlands evangelisk-lutherska kyrka döps både barn, ungdomar och vuxna. Ett barn kan döpas om åtminstone den ena föräldern hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Om ingendera av föräldrarna hör till kyrkan kan barnet inte döpas. Föräldrarna (eller den ena av dem) kan gå med i kyrkan. Då kan barnet också bli döpt. Gällande religionssamfund följer barnet sin mor om föräldrarna inte kommer överens om annat. Genom dopet blir den döpte medlem i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

Inför dopet

För överenskommelse om tid och plats för dopet kan du kontakta pastorskansliet.  De flesta dop äger rum i en kyrka, men dop förrättas även hemma, på församlingshemmen eller på någon annan lämplig plats. Inför dopet brukar dopprästen och föräldrar träffas för ett dopsamtal. Detta kan ske på pastorskansliet, hemma hos er eller en annan överenskommen lämplig plats. Under samtalet går vi igenom blanketten ”Anmälan om uppgifter om barnet”.

I dopet bär dopkandidaten en s.k. dopklänning. Församlingen har en dopklänning för spädbarn till förfogande som kan lånas ut ifall det inte finns en i familjen.

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Oftast väljer man personer som föräldrarna känner väl, nära vänner eller släktingar. För dopet behövs två faddrar. Fadder kan man bli om man är konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller en som hör till en annan kristen kyrka eller trosriktning som godkänner dop i den evangelisk-lutherska kyrkan. Fadderns uppgift är att stöda föräldrarna i den kristna fostran.

Dop senare i livet

Om man inte blivit döpt som barn går det också bra att bli det senare. Det är vanligt att ungdomar som inte blivit döpta som barn men som vill gå skriftskolan och bli konfirmerade döps inför konfirmationen. Skriftskolan kan man delta i också som odöpt. Man kan också bli döpt senare i livet. Tag kontakt med någon av församlingens präster. Dopet föregås av att man bekantar sig med den kristna tron man döps till.

Mer information om dopet

S:ta Maria kyrkas dopfunt