Jordfästning

Då en anhörig dör kommer livet av sig, allt blir annorlunda och det är svårt att fungera som vanligt. Begravningen är ett sätt att ta avsked. Vid begravningen får vi tacka för vad den döda gett oss och be om förlåtelse för det som inte blev som vi tänkt i vår relation. Vid begravningen lyser prästen frid över den döda och överlåter den döda i Guds gemenskap och frid.

De praktiska arrangemangen

Ett dödsfall tär ofta på de anhörigas krafter och känslor så mycket att det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen. Vid dödsfall kan man vända sig direkt till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå.

Om man är flera närstående behöver man komma överens om vem eller vilka som förbereder begravningen. Det ska visserligen göras ganska snart, men utan onödig brådska. I vanliga fall hålls jordfästningen 2-3 veckor efter dödsfallet

Alla som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt till en kyrklig begravning med präst och kantor. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om det.

Tacksägelse

Oftast nämner man den avlidna i högmässan på söndagen efter jordfästningen. Detta kommer de anhöriga och prästen överens om.

Ljuständning

På Alla helgonsdag hålls en gudstjänst i församlingen där vi läser upp och tänder ljus för alla de församlingsbor som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

Mera om begravning

Bestämmelser rörande graven

Gravrätten överlåts för 50 år och den räknas från ingången av det kalenderår som följer närmast efter upplåtelsen av graven. Tiden för gravrättens bestånd kan på ansökan förlängas.

Till gravrättsinnehavaren ges ett gravbrev med uppgifter om var graven ligger. Gravar skall skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. För gravens skötsel svarar gravrättsinnehavaren. 

Kransar och blommor som nedläggs på graven i samband med begravning skall avlägsnas av de anhöriga inom 14 dagar vartefter församlingen har rätt att avlägsna dem. Gravsten på den nya begravningsplatsen får ej vara bredare än 80 cm + 10 cm för sockel = totalt 90 cm och för familjegrav (2 parallellställda platser) 120 cm + 10 cm sockel = totalt 130 cm.

Urngravsten får inte vara större än 60 cm x 60 cm. I varje urngrav finns plats för 4 urnor.

Efter begravningen försättes graven i skick av församlingen, graven jämnas och gräs sås. Gravinnehavaren äger sörja för att gravstenen står rakt och att graven är omskött. Gravsten skall resas så att de inte kan vältas. Gravstenar högre än 60 cm skall vara förankrade så att de inte kan välta.

Plantering får ej göras bredare än 40 cm från vården utåt.

Kantstenar får inte användas. Det är inte heller tillåtet att med växter eller på annat sätt inhägna graven.

Redskap för gravskötsel finns i servicehuset. De bör efter användningen återföras till samma plats.

 

Ljus och skopa för jordfästning

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning